Algemene Leveringsvoorwaarden

Stripwinkel.nl is een website die gedreven wordt door de onderneming John Croezen Cartoon , gevestigd te Groningen, Meeuwerderweg 37-A, 9724 EM  Groningen, sinds 1 september 1982 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen ingeschreven onder nummer 02038002. 
 
Artikel 1. Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Stripwinkel.nl gesloten worden en waarbij Stripwinkel.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Stripwinkel.nl middels de stap voor stap bestelmethode accepteert u deze voorwaarden.

Artikel 2. Voorwaarden
Stripwinkel.nl heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.

Artikel 3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van Stripwinkel.nl kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

Artikel 4. Ontvangstbevestiging
Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

Artikel 5. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Stripwinkel.nl en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Stripwinkel.nl door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze, door te klikken op de knop Bestellen, vervolgens op de knop In winkelwagen, vervolgens de knop Naar afrekenen, vervolgens de knop Ga verder naar afrekenen, vervolgens de knop Nu bestellen en tenslotte de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail adres ontvangt.

Artikel 6. Bewijs van opdrachten / elektronische communicatie
6.1. De administratie van Stripwinkel.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Stripwinkel.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Stripwinkel.nl verrichtte leveringen. Stripwinkel.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
6.2. Elektronische communicatie en veiligheid met SSL
Stripwinkel.nl maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL voor alle communicatie tussen de server op het Internet en uw computer. De SSL (Secure Sockets Layer) is ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. SSL versleutelt (encrypt) alle communicatie tussen de Server (aanbieder) op het Internet en de Computer van klanten, voor het aanbieden van volledige veiligheid. Het SSL protocol behoudt de veiligheid en integriteit van het communicatiekanaal door gebruik te maken van encryptie, echtheid en berichten waarmerkcode. Door het verzenden van een order in een SSL beveiligde omgeving, voorkomt het gezien te worden door iemand anders dan voor wie het bedoeld is.

Artikel 7. Ontvangstbevestiging inhoud
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie:
Orderbevestigingnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, uw naam, uw e-mail adres, het e-mail adres van de serviceafdeling van Stripwinkel.nl waar u met vragen terecht kunt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Aansprakelijkheid van Stripwinkel.nl is beperkt tot het bedrag dat Stripwinkel.nl in het desbetreffende geval aan de wederpartij heeft gefactureerd, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Stripwinkel.nl.
8.2 Aansprakelijkheid van Stripwinkel.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten.

Artikel 9. Klachten
Stripwinkel.nl zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Stripwinkel.nl via de Klantenservice op support@stripwinkel.nl informeren.
Ook kunt u Stripwinkel.nl op werkdagen informeren van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 op het telefoonnummer 06 27 12 98 93. Stripwinkel.nl zal proberen de klacht op te lossen, en u via e-mail informeren.

Artikel 10. Gegevensbeheer en privacy
Stripwinkel.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan Stripwinkel.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Stripwinkel.nl intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Stripwinkel.nl.
Stripwinkel.nl zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden.
Stripwinkel.nl zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor een mailing van aanbiedingen of acties.
Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit per e-mail aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u dit ten alle tijde e-mail aan Stripwinkel.nl kenbaar maken.

Artikel 11. Klantenservice Stripwinkel.nl
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
Stripwinkel.nl, Meeuwerderweg 37-A, 9724 EM  Groningen,
Telefoon 06 27 12 98 93, e-mail: info@stripwinkel.nl.

Artikel 12. Nederlands recht en geschil
12.1  Op alle overeenkomsten gesloten met Stripwinkel.nl is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Stripwinkel.nl naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Stripwinkel.nl te zenden. U dient het geschil binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
12.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen, tenzij Stripwinkel.nl er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats, althans vestigingsplaats van de wederpartij.
Zie ook de Disclaimer.

Artikel 13.   Overmacht
13.1 Indien Stripwinkel.nl door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur waar Stripwinkel.nl in overmacht verkeert.
13.2 In geval van overmacht heeft Stripwinkel.nl het recht de overeenkomst te ontbinden.
13.3 De consument is in geval van overmacht van Stripwinkel.nl tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden tenzij Stripwinkel.nl een zaak dan wel een dienst van gelijke kwaliteit en prijs aan de consument kan leveren. Indien alsdan de consument zijn herroepingsrecht uitoefent komen de kosten van terugzending voortvloeiende uit de uitoefening van dit herroepingsrecht voor rekening van de leverancier.